27.06.2017 სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმატებით მიმდინარეობს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების -,,მეხილეობა „ (კაკლოვანი კულტურები)- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება სამი სხვადასხვა დამსაქმებლის ბაზაზე.

27.06.2017 ყურადღება! იწყება რეგისტრაცია პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსებზე.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შორის გაფორმებული მემორანდუმისა და პროგრამის- ,,გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში “  საფუძველზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2017 წლის 01 ივლისიდან აცხადებს მიღებას

27.06.2017 მოკლევადიანი გადამზადების კურსები მსჯავრდებულთა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულებისათვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამსრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, 2017 წლის ივლისიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელდება პირობით მსჯავრდებულთა

27.06.2017 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება

2017 -2018 სასწავლო წლისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დაგეგმილია პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამების დამატება ( ბუღალტერი V საფეხური,

27.06.2017 ზოგადი განათლების კომპონენტების ინტეგრირება ზოგად მოდულებში.

2017 წლის 03 ივლისიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეხილეობის (კაკლოვანი კულტურების) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული პროგრამის ფარგლებში იწყება ზოგადი განათლების კომპონენტების ინტეგრირება ზოგად მოდულებში.

27.06.2017 საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება შემდეგი მიმართულებებით:

1.      ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა- 08.07.2017, საკონფრენციო