საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგების საფუძველზე სამაგიხტრო პროგრამაზე "ბიზნესის ადმინისტრირება" ჩარიცხვის კანდიდატთა სია:

ჩუხუა სერგო – 39 ქულა;

კოდუა ანა – 37 ქულა;

ძამისტარიშვილი ანა – 42 ქულა;

ზუხბაია თეონა – 37 ქულა;