2016 წლის 27 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის სექციური მუშაობა ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის და ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით.