2017 წლის 4 აპრილს, 14:00 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თერიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში პირველი ვორქშოფი გაიმარა. ვორქშოფში მონაწილეობას იღებდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწფო უნივერსიტეტის, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიო უნივესრსიტეტის, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიოსასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორები, სამართლის დარგის სპეციალისტები, უნივერსიტეტის  სტუდენტები.

ვორკშოფზე დამუშავდა და განიხილულ იქნა სამართლის და სოციალური  თეორიის საკითხები,რომლებსაც ინტერდისციპლინარული ღირებულებები გააჩნიათ და შესაბამისად მნიშვნელოვანია როგრც სამართალმცოდნეობის და სოციალური თეორიის ისე ისტორიოგრაფიის და კულტურული მეცინიერების სტუდენტებისა და მკლევარებისათვის.