საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება შემდეგი მიმართულებებით:

1.      ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა- 08.07.2017, საკონფრენციო

           დარბაზი. 11:00 საათი

2.      ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა- 08.07.2017, საკონფრენციო

          დარბაზი. 15:00 საათი

3.      ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა- 10.07.2017, საკონფრენციო დარბაზი. 11:00 საათი

4.      მენეჯმენის სამაგისტრო პროგრამა-  10.07.2017, საკონფრენციო დარბაზი. 15:00 საათი