შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმატებით მიმდინარეობს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების -,,მეხილეობა „ (კაკლოვანი კულტურები)- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება სამი სხვადასხვა დამსაქმებლის ბაზაზე.

პროფესიული სტუდენტი სწავლის განმავლობაში საშუალოდ 60 % ატარებს საწარმოში/კომპანიაში და ადგილზე შეისწავლის პროფესიას კომპანიის ინსტრუქტორის ზედამხედველობის ქვეშ. პროფესიული განათლების დუალური სწავლების საფუძველია სასწავლო გეგმა, რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებს. სასწავლო გეგმაში გაწერილია, რა უნდა შეისწავლოს სტუდენტმა სასწავლებელში და რა უნარები უნდა განივითაროს მან საწარმოში.