დაიწყო სასწავლო პროცესი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (“Step by Step – towards a Better Future”) და „ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამაში შემავალი „ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, ყოფილ პატიმართა და მათი ოჯახის წევრთა მოკლევადიან პროფესიულ პროგრამებზე (ტრენინგ-კურსებზე) : „ოფისის მენეჯერი“, „მეფილე-მომპირკეთებელი“, „ელექტრიკოსი“. აღნიშნულ პროფესიებს 14 ბენეფიციარი ეუფლება.