2017 წლის 5 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტში ახალი პროფესიული პროგრამების დამატების მიზნით განხორციელდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ექსპერტთა ვიზიტი.დადებითი დასკვნის შემთხვევაში უნივერსიტეტი დაიმატებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

                                   .ბუღალტრული აღრიცხვა V- საფეხური

                                    .კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი V- საფეხური

                                                                                          . ინფორმაციის ტექნოლოგია