ფაკულტეტი აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და ხელს უწყობს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტს და ფაკულტეტის პერსონალს სათანადო პირობები სწავლის, სწავლების და სამეცნიერო კვლევისათვის; უზრუნველყოს მეცნიერების შესაბამის დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო და სამეცნიერო პირობების გაუმჯობესებაზე.