ფაკულტეტი აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და ხელს უწყობს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტსა და ფაკულტეტის პერსონალს სათანადო პირობები სწავლის, სწავლების და სამეცნიერო კვლევისათვის; უზრუნველყოს მეცნიერების შესაბამის დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო და სამეცნიერო პირობების გაუმჯობესებაზე.

ნინო მაქაცარია (ასოცირებული პროფესორი) .საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი. 

593-53-20-10

ასმათ შონია (ასოცირებული პროფესორი) - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

595.09-72-14