შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცდების ცენტრი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.ცენტრი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებთ, სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით.