ცენტრის მიზნები და ამოცანებია: 

სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცდების ერთიანი სისტემის შექმნა და დანერგვა;სწავლის ხარისხის ამაღლება .

ცენტრის ამოცანაა საწავლო უივერსიტეტში სწავლების საბაკალავრო /სამაგსიტრო და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  შუალედური/დასკვნითი/განმეორებითი/გამოცდების ორგანიზება და ჩატარება; სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცდების ერთიანი სისტემის შექმნა და დანერგვა.