ცენტრის დანიშნულებას წარმოადგენს, საუნივერსიტეტო და ფართო საზოგადოებას საშუალება მისცეს გამოიყენოს სასწავლო უნივერსიტეტის რესურსები და გამოცდილება პროფესიული და პიროვნული განვითარებისთვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის, ახალი პროფესიული უნარების შეძენისათვის ასაკის შეუზღუდავად.

ცენტრის ამოცანებია ფართო საზოგადოებისთვის უწყვეტი განათლების ცენტრის სერვისების შეთავაზებით სასწავლო უნივერსიტეტის როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება,

ცენტრის საქმიანობის ძირითადი სფეროა უწყვეტი განათლების მიღების (მომზადების/დაგამზადების; მოკლევადიანი კურსების/პროგრამების, ტრენინგ-კურსების ხელმისაწვდომობის სერვისმომსახურეობა/ადმინისტრირება.