- უზრუნველყოფს უმაღლეს საგანამანთლებლო პროგრამებში საუნივერსიტეტო ,,კარიერის მართვის'' სასაწავლო კურსის მომზადება/განხორციელებას/განვითრებას ორ ენაზე/ქართული/ინგლისური)

- უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის/პროფესიული სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი მსურველისთვის ერთთვიან ტრენინგ-კურსს კარიერის მართვაში და სემინარებს კარიერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა და გარე სივრცეში

- უზრუნველყოფს პროფორიენტაციის შეხვდრებსა და სემინარებს საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან