2018 წლის 23 - 24 იანვარს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორების ჯგუფმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და კავკასიის უნივერსიტეტიდან წაიკითხეს ლექცია-ტრენინგი საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებზე, საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, ნაციონალმზსა და ეთნოკონფლიქტებზე.
კურსი ხორციელდება ევროკომისიის "ერასმუს +"-ის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის - მშვიდობის კვლევების კურიკულუმის განვითარება საქართველოში სამაგისტრო სწავლების საფეხურზე ( PESTUGE)" ფარგლებში.
 
          er.jpg        as.jpg
 
          mu.jpg         usa.jpg