კარიერის ცენტრი სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დაინტერესებულ პირებს აწვდის  კარიერიული სერვისებს,რომელიც დაეხმარება მათ განივითარონ დასაქმებისთვის საჭირო უნარები და გაიმდიდრონ გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს მათ თვითრეალიზაციას კარიერული წინსვლის პროცესში.