სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

ქართული ლიტერატურის ისტორია – 120 კრედიტი

საქართველოს ისტორია – 120 კრედიტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

ქართული ფილოლოგია – 240 კრედიტი

ინგლისური ფილოლოგია – 240 კრედიტი

ისტორია – 240 კრედიტი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა