19 აპრილს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტესტირების პირველი ეტაპი ზოგად უნარებში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველი პირებისათვის. ტესტირების მეორე და მესამე ეტაპი ჩატარდება 20–21 აპრილს.