ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კონფერენციის თემა: ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები.

Ø  კონფერენციის სამუშაო ენები:      ქართული და ინგლისური.

Ø  კონფერენციაში რეგისტრაცია  უფასო.

Ø  კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები დაიბეჭდება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მიერ.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2018 წლის 30 სექტემბრის 1700 სთ-მდე უნდა წარმოადგინონ მოხსენების სათაური და  ანოტაცია (მაქსიმუმ ერთი გვერდი).

2. კვლევის მიზანი;

ანოტაციების ელექტრონული ვერსიები გამოაგზავნონ შემდეგ მისამართზე: khatunagogia@yahoo.com .

 კრებულში დასაბეჭდი სტატია სრულდება:

  • ქართულ ენაზე, რომელსაც ახლავს  ანოტაცია ინგლისურ ენაზე;
  • ამოსავალი სიტყვები: 5-6 სიტყვა;
  • ნაშრომის მოცულობა შეზღუდული არ არის;
  • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს Word-ში, Sylfaen-ში, შრიფტის ზომა 11. A4 ფორმატით. მინდორი: ზედა, ქვედა, მრცხენა მარჯვენა -2,0 სმ. სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1,15. თითოეული გვერდი უნდა დაინომროს ქვედა მარჯვენა მხარეს.
  •  ნახატები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ. - ფორმტში TIFF 300dpi; 600dpi. ფორმულები უნდა აიკრიფოს ფორმულების რედაქტორში Microsoft equation 2.0(2.1);
  • ნაშრომის ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილ უნდა იქნეს მისამართზე: khatunagogia@yahoo.com

გაფორმების წესი სტატიისა და რეზიუმის წარმოდგენისას:

·        ზედა მარჯვენა კუთხეში - ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი (მუქი (Bold) შრიფტი). დეფისის შემდეგ მიეთითება ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა ქართულსა და  ინგლისურ ენაზე)

·        1 ინტერვალის შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში - ნაშრომის დასახელება მუქი შრიფტით;

·        1 ინტერვალის შემდეგ - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (სათაურის მითითებით).

·        1 ინტერვალის შემდეგ - ამოსავალი სიტყვები.

·        1 ინტერვალის შემდეგ - ნაშრომის სრული ტექსტი ქართულ ენაზე.

კონფერენციის ორგანიზატორები იტოვებენ სტატიების წინასწარ შერჩევის და გამოქვეყნებაზე უარის თქმის უფლებას!

                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საკონტაქტო რეკვიზიტებია:

მისამართი: საქართველო, , ზუგდიდი, 2100,  ჯანაშიას . 14 ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, აუდიტორია 301

კონფერენციის ორგანიზებაში ნებისმიერი ცვლილება ყველა მონაწილეს ეცნობება დამატებით, კონფერენციის დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე!

საკონტაქტო პირები:

რევაზ შეროზია  E-mail: rezosherozia@rambler.ru ტელ:599 27 45 92

ხათუნა გოგია: E-mail:  khatunagogia@yahoo.com  (+995 93) 549 555

 

2018 წლის 9-10 ნოემბერი

ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქუჩა №14