მინდია ოკუჯავა პროფესორი 

თემა: ,,პიროვნების თავისუფლების განვითარების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით"