გიორგი ვაშაკიძე სამართლის დოქტორი პროფესორი

თემა: ,, ოკუპირებული ტერიტორიები და ადამიანთა უფლებები - სამოქალაქო სამართალთა ურთიერთობათა კონტექსტში"