ეკა ბაღიშვილი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი 

თემა: ,,ადამიანის ღირსება და ხელშეკრულების თავისუფლება"