ნინო გალდავაძე - დოქტორანტი

თემა: ,, პოლიტიკური მეტაფორის ორმაგი მნიშვნელობა თანამედროვე სამართლებრივ-პოლიტიკურ სივრცეში"