განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

შპს - ექვთიმეთაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის,

შპს - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის,

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის,

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიისა და

შპს - საქართველოს ბიზნეს აკადემიის - SBA სტუდენტების,

აგრეთვე იმ პირების რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირების მიზნით, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რომლებმაც სსიპ- შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული რანჟირების დოკუმენტის შესაბამისად ჩარიცხვის მიზნით ვერ მიმართეს შპს შავი ზღვის საერთაშორისო

უნივერსიტეტსა და შპს ევროპის უნივერსიტეტს.

რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 29ოქტომბრის ჩათვლით.

რიგგარეშე მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა მიმართეთ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს (ოთახი # 114). ტელ. 591 32 42 42