2019 წლის 16 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: 

1. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის ანგარიში

2. სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საორიენტაციო კურსების თანდართული ბიუჯეტის დამტკიცება .

3.სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში ცვლილებების შეტანა.