შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მონაწილეობდა erasmus+ ის შესაძლებლობების გაძლიერების ფარგლებში მოქმედი პროექტის  INTEGRITY საანგარიშო შეხვედრაზე, რომელიც ჩატარდა სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.შეხვედრისას განხილულ იქნა პროექტის ფარგლებში გაწეული საქმიანობები და დაიგეგმა სამოქმედო აქტივობები 2019-2020 სასწავლო წლისთვის.პროექტი ემსახურება აკადემიური კეთილსინდისიერების ხარისხის ამაღლების კულტურის დანერგვას როგრც სტუდენტებისთვის ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის.

 

         photo 2.pngphoto 5.png

         photo 3.png photo 1.png