2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2020 წლის 02 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს

2020 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისთვის :

1.სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

2.პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

3.ორი ცალი ფოტოსურათი (3x4), ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

4.სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

5.უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე,

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14 , მესამე სართული.

+995 595 09 72 14

+995 568 87 65 85

+995 555 33 80 10

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში.

ბანკის კოდი:TRESGE22

სახაზინო კოდი: 709087289