2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ზსსუ-ში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაცია იწარმოებს 2020 წლის 7 სექტემბრამდე (ჩათვლით), მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაცია (სტუდენტის პირად საქმეში არსებული დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენა) იწარმოებს 2020 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით.
საკონტაქტო ტელ. 591324242