ბადრი ნანეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ტელ.595 09 71 91

ელ.ფოსტა bnkzug@rambler.ru

სსიპ  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი