2021-2022 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით 1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2021 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით.

(გაცნობებთ, რომ შექნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის და დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით მაგისტრანტობის კანდიდატთა წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით ელ. ფოსტაზე asmatshonia@zssu.edu.ge).

დოკუმენტაციის მატერიალურად წარმოდგენის ვადა გეცნობებათ ინდივიდუალურად).

2. სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება

2021 წლის 15 სექტემბერს, 12:00  ს /თზე

პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება 17 სექტემბერს.

3. სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგებზე საპრეტენზიო განცხადებების წარდგენის პერიოდი განისაზღვრა - 17 სექტემბრიდან 21 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

4. სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები გაფორმდება 24 სექტემბერს.

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის: •განცხადება რექტორის სახელზე განმცხადებლის ხელმოწერით; •ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე; •ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ზსუ კურსდამთავრებულისთვის საკმარისია ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა) (დოკუმენტაციის დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში საჭიროა ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დასკანერებული ვერსია; 2021 წლის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე (ოქმის თარიღის მითითებით)); •პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი; •წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის

არსებობის შემთხვევაში); •უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); •სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სამაგისტრო პროგრამა.

გთხოვთ, ელ. ფოსტის საგანში (subject) მიუთითოთ კანდიდატის სახელი და გვარი, ასევე თითოეული წარმოსადგენი დოკუმენტის (ფაილის) დასახელება ემთხვეოდეს მის შინაარსს, მაგ: *განცხადება, *ფოტოსურათი, *პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, „უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ა.შ.

2021-2022 სასწავლო წლისთვის ,,მცირე ბიზნესის მართვის’’  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის საკითხერები მენეჯმენტში
   
1. მენეჯერების საქმიანობის სფერო
2. ბიზნესის და საზოგადოება 
3. გადაწყვეტილების მიღების მოდელები და მეთოდები
4. პრობლემის რაციონალური გადაწყვეტილება
5. კომუნიკაციის პროცესი და მენეჯმენტის ეფექტურობა
6.  ორგანიზაციის ეთიკურობის მაჩვენებლები
7. პიროვნებათშორისი კომუნიკაციები
8. ორგანიზაციული უფლებამოსილების ურთიერთმოქმედება
9. სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და რეალიზაცია
10. სტრატეგიული დაგეგმარების ბუნება, ფუნქცია და უპირატესობა
11. საერთაშორისო  გარემოს მახასიათებლები
12. წარმატებაზე ორიენტირებული მართვა
13. დელეგირება, პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილება
14. მოტივაციის მნიშვნელობა და ევოლუცია
15. კონტროლის ბუნება და მიზანი
16. გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები
17. ჯგუფები და მათი მნიშვნელობა
18. არაფორმალური ორანიზაციების მართვა
19. ადაპტიური ლიდერობა: შემაჯამებელი აზრები
20. ოპერაციების მენეჯმენტი: ოპერაციული სისტემის ფუნქციონირება
21. მწარმოებლურობის მართვა: ზოგადი მიმოხილვა
22. კომუნიკაცია, გადაწყვეტილების მიღება და ლიდერობა 
23. ოპერაციების მენეჯმენტის ეთიკური საკითხები
24. ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა
25. ორგანიზაციული ცვლილების ბუნება
26. ლიდერობის თეორიის მიმოხილვა
27. ოპერაციების მენეჯმენტი: ოპერაციული სისტემის შექმნა
28. სტილი, დაკმაყოფილება და მწარმოებლურობა
29. ლიდერობა: ძალაუფლება და გავლენა
30. გამოშვების  საერთო მოცულობის დაგეგმვა
31. ეფექტური კონტროლის მახასიათებლები
32. სტრუქტურის ინტეგრაცია
33. ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული ორგანიზაციები
34. სოციალური პასუხისმგებლობა და ეთიკა
35. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
36. ეთიკა და თანამედროვე მენეჯმენტი
37. კომუნიკაციის პროცესი
38. ორგანიზაციული კომუნიკაციები
39. პროგნოზირება და მისი მეთოდები
40. ორგანიზაციული მიზნები
41. სოციალური პასუხისმგებლობა მოქმედებაში
42. სტრატეგიის გეგმების რეალიზაცია
43. კომპენსაცია და მოტივაცია
44. როგორ ავამაღლოთ ჯგუფის ეფექტურობა
45. კონფლიქტის მართვა ბიზნესში
46. სისტემური მიდგომა ოპერაციების მენეჯმენტისადმი
47. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების მენეჯმენტი
48. ორგანიზაცია და მისი გარემო
49. საგარეო გარემოს შეფასება და ანალიზი
50. მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემა დაგეგმვისა და კონტროლისათვის
საკონტაქტო ტელ. 595 097 214

591 32 42 42