საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

ფარმაცია – 240 კრედიტი