მაგისტრანტობის კანდიდატებს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 ოქტომბრის  #01–01/43 ბრძანების შესაბამისად შეუძლიათ საპრეტენზიო განაცხადები წარმოადგინონ მიმდინარე სასწავლო წლის 14 ოქტომბრამდე