21 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო   სასწავლო უნივერსიტეტში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისრტოს წარმომადგენლებმა  ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის გამართეს სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამა – „ვისწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ – პრეზენტაცია, რომელის მიზანია მაღალმთიანი აჭარის საჯარო სკოლებში ინგლისური ენის სწავლება. მასწავლებლები შეირჩევიან კონკურსის წესით .