გთხოვთ, იხილოთ ( ქვემოთ მოცემული ფაილები) შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შიდასამაგისტრო  გამოცდების შედეგები: