სახელი,   გვარი - ბელა მოსია

მისამართი - გამარჯვების ქ. N5, მეოთხე სადარბაზო, მეხუთე სართული ბინა N59, 2100, ზუგდიდი, საქართველო ტელეფონი -557 34 20 00, 0 415 25 60 03

ფაქსი -

ელექტრონული ფოსტა -mosiabella@yahoo.com  mosiabella@gmail.com

ეროვნება - ქართველი

დაბადების თარიღი - 25 აგვისტო, 1977 წელი

სქესი - მდედრობითი

დაკავებული თანამდებობა - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი

სამუშაო გამოცდილება :

თარიღები - 2007-დან დღემდე

ამჟამად პოზიცია - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ძირითადი საქმიანობა და  პასუხისმგებლობა -  სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის უზრუნველყოფა

სახელი და მისამართი დამსაქმებლის -    შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ჯანაშიას ქუჩა N14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო

2006-2008

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მიმართულების ხელმძღვანელობა

ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი

უნივერსიტეტის ქ. N1, 2100, ზუგდიდი, საქართველო

2005 წლიდან დღემდე

ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორის თანაშემწე

საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრირებაზე პასუხიმგებლობა

ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრი

კოსტავას N1, 2100, ზუგდიდი, საქართველო

2003-2005 წლები

კულტურის განყოფილების გამგე

რაიონის კულტურული საქმიანობების ხელმძღვანელობა

ზუგდიდის რაიონის გამგეობა

რუსთაველის N92, 2100, ზუგდიდი, საქართველო

განათლება :

1983-1993 ზუგდიდის მეექვსე საშუალო სკოლა

1993-1998 ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი

2001 შოთა რუსთველის ლიტერატურის ინსტიტუტი

მინიჭებული კვალიფიკაციები - ფილოლოგი,ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ტრენინგები:

2010

ტრენინგის თემა - კრედიტები და დიპლომის დანართი

ორგანიზაციის სახელწოდება, რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები - საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეციერების სამინისტრო

2010

ტრენინგის თემა- დასაქმება საქართველოში და ფრანგული გამოცდილება

ორგანიზაციის სახელწოდება, რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეციერების სამინისტრო

2010

ტრენინგის თემა- სიახლეები სამედიცინო განათლებაში და ბოლონიის პროცესები

ორგანიზაციის სახელწოდება, რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები - სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2010

ტრენინგის თემა- პროფესიული განათლება დასასქმებისთვის

ორგანიზაციის სახელწოდება, რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2011

გერმანია, DAAD  აკადემიური გაცვლითი ცენტრი

Information visit “Accreditation and Quality Insurance”

პიროვნული უნარები და კომპეტენციები:

მშობლიური ენა – ქართული

სხვა ენები – რუსული, ინგლისური

სოციალური უნარები და კომპეტენციები -  გუნდური მუშაობის უნარი, კოლეგიალობა, ორი თვე ევროპელ კოლეგებთან ესტონეთის ლიტერატურის მუზეუმში სტაჟირება, სემინaრები, ტარტუს უნივერსიტეტში დოქტორანტებთან ლექციები.

პროექტებში გამარჯვებული, ახალგაზრდა მეცნიერთა სტაჟირება ევროპაში, (ესტონეთი, ტარტუ).

ორგანიზაციული უნარები და კომპეტენციები – მოკლევადიანი ინდივიდუალური  სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი, მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ფოლკლორში, ტარტუს უნივერსიტეტი (მომხსენებელი)

კომპიუტერის ცოდნა და კომპეტენციები – Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point).

ხელოვნების ცოდნა და უნარები – ძირითადი დაინტერესება, წერა, კითხვა.

მონოგრაფიები:

ახალი აღთქმის სახისმეტყველებითი აზროვნების ასახვა ხალხურ სიტყვიერებაში (მეგრული მასალების მიხედვით), ზუგდიდი 2001

ქართული ფოლკლორის სახისმეტყველება, თბილისი 2006

ქართული ფოლკლორის სახისმეტყველება, თბილისი 2006

სტატიები:

1 თეთრის, ნათლისა და მთვარის ფუნქცია ახალ აღთქმაში და მისი მიმართება მეგრულ ხალხურ სიტყვიერებასთან, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, თბ. 2001. (გვ. 48-62),

2. სიცოცხლის ხეთა სიმბოლიკისათვის (ალვა და ვაზი), ლიტერატურული მედიტაციების სამყაროში, კრებული ეძღვნება გურამ ბენაშვილის დაბადების 60 წელს, თბ. 2001. (გვ. 140-144),

3.  სიკეთე და ბოროტება ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში და ბიბლია, რელიგია     N 1-2-3, თბ., 2001. (გვ. 89-96)       

4. საღვთო სახელთა სიმბოლიკისათვის ხალხურ სიტყვიერებაში (მეგრული მასალების მიხედვით), მაცნე ელს, თბ., 2000. (გვ. 140-145)

5.  მზის ფუნქცია ახალ აღთქმაში და მეგრული ხალხური სიტყვიერება, კლდეკარი, 2(19) თბ., 2000. (გვ. 228-239)

6.  საღვთო სიმბოლიკისათვის ქართულ ფოლკლორში რელიგია, N 10-11-12, თბ., 2001. (გვ. 91-96)

7. სული და სისხლი, როგორც სასიცოცხლო ენერგიის მქონე საწყისები, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, N 5-6, თბ., 2002-2003. (გვ. 328-333)

8. ღვთისმშობლის სიმბოლიკისათვის ხალხურ ლექსში “ანბანთქება” და ჰიმნოგრაფიული პოეზია ქართული ფოლკლორი 1 (XVII), თბ., 2002. (გვ. 156-162)

9. მზის ფუნქციური მრავალმხრივობის საკითხი ქართულ ფოლკლორში, ლიტერატურული ძიებანი XXIII, თბ., 2002. (გვ. 527-530)

10. ცისკრის, ცისკრის ვარსკვლავის, საგამთენებლო ვარსკვლავის ტერმინებისათვის, ლიტერატურული ძიებანი XXIV, თბ., 2003. (გვ. 458-461)

11. სიცოცხლის ხეთა სიმბოლიკისათვის ქართულ ფილკლორში (ვარდი და ია) ლიტერატურული ძიებანი XXV, თბ., 2004. (გვ. 494-498)

12. განგებისა და ბედის საკითხი ღვთისმეტყველებასა და ხალხურ სიტყვიერებაში, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, თბ. 2004. (გვ. 8-14)

13. ხალხური სამართლებრივი ნორმები, ქართული ფოლკლორი 2(XVII), ეძღვნება ვახტანგ კოტეტიშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავს თბ., 2004. (გვ. 110-121)

14.  ფერთამეტყველება ქართულ ფოლკლორში, კრიტერიუმი N10, თბ., 2004. (გვ. 134-139)

15. მაგიური ელემენტები ხალხის ყოფა-ცხოვრებაში, ლიტერატურული ძიებანი, XXVI, თბ., 2005. (გვ. 532-536)

16.  ხუცობა როშკის ჯვარში, კრიტერიუმი, #14, თბ., 2005. (გვ. 161-165)

17. უფლის სიმბოლური სახელები `ხუცობის” ტექსტში, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, #5, თბ., 2005 (გვ. 235-241)

18. ერთიანი სამყაროს მოდელი ხალხურ სიტყვიერ მასალებში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია სამეგრელოს სამხარეო სამეცნიერო ცენტრი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი, წელიწდეული, I, ტბ. 2005 (გვ. 302-312).

19. მეგრულ-ქართულ-ჭანური ზღაპრების შედარებისათვის, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა #10, თბ. 2006 (გვ. 277-282)

20. სისხლთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები ქართულ მითოსურ სინამდვილეში ქართველოლოგია, 2008, 4 აპრილი, თბ. 2008 (გვ. 54-61)

21. “რჯულის” საკითხები ვაჟა ფშაველას პოემებსა და ხალხურ სიტყვიერ მასალებში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი, შრომების კრებული, 2008’1, თბ. 2008 (გვ. 136-144)

22. “ტრაგედია, როგორც ესთეტიკური ფენომენი და გველის მჭამელი მინდია” შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი, შრომების კრებული, 2009’2 თბ.2009 (გვ.27-34).

23. მგლის მხატვრული სახის გააზრება ხალხურ სიტყვიერ მასალებსა და ლიტერატურაში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული, 2010

 24. “მეგრული ზღაპრის თავისებურებები” ქართული ფოლკლორი, 5 (XXI) თბილისი 2010.

25. Symbols in Georgian folklore with Comparison of World People’s Imaginations (ესტონეთის ლიტერატურული მუზეუმის გამოცემა) გამზადებულია გამოსაცემად.