2008 წლის 8 დეკემბერს  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს პირველი არჩევნები ჩატარდა .2008 წლის 20 ნოემბრის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების საფუძველზე აკადემიური საბჭოს საერთო რაოდენობა განისაზღვრა 3 წევრით. 2011  წლის 2 აგვისტოს არჩევნებით აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა განახლდა  ორი წევრით, ჯანდაცვის, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტების თითო წარმომადგენლით. აკადემიური საბჭო ზსსუ–ს მართვის ორგანოა, რომლის უფლებამოსილებას განსაზღვრავს საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ აკადემიური საბჭო შეიმუშავებს და ამტკიცებს უმაღლესი სასწავლებლის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას; ფაკულტეტების წარდგინებით ამტკიცებს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევით პროგრამებს; თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეს – რექტორს და ახორციელებს სასწავლო დაწესებულების მართვის სხვა ფუნქციებს.
 
                                                     აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა 
 
  1. თეონა ხუფენია - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, (ასოცირებული პროფესორი, რექტორი )
  2.ნესტან ფიფია -აკადემიური საბჭოს წევრი, (ასოცირებული პროფესორი)
  3.ეკატერინე ანთია - აკადემიური საბჭოს წევრი ,(ასოცირებული პროფესორი)
  4.ბადრი ნანეიშვილი აკადემიური საბჭოს წევრი,(ასოცირებული პროფესორი)
 
 
 
აკადემიური საბჭოს განცხადებები