სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტებით , სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით  და ცენტრის დებულებით