შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები ტარდება 2012 წლის 2 ნოემბერს.

აკადემიური საბჭო:

ა) ჯანდაცვის ფაკულტეტი -  1 წევრი.

ბ) ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - 1 წევრი.

გ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 1 წევრი.

 

წარმომადგენლობითი საბჭო:

ა) ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 2 წევრი, მათ შორის 1 აკადემიური პერსონალი, 1 სტუდენტი.

ბ) ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი  - 2 წევრი, მათ შორის 1 აკადემიური პერსონალი,1 სტუდენტი.

გ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 2 წევრი, მათ შორის, ერთი აკადემიური პერსონალი, 1 სტუდენტი.

 

კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებია:2012 წლის 26,27,29 ოქტომბერი