1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ  მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2013 წლის 30  ივლისიდან  8 აგვისტოს ჩათვლით;
2.  სტუდენტის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  - 2013 წლის 12 აგვისტოდან 30 აგვისტოს  ჩათვლით;
3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების ცენტრში წარმოდგენის ვადა - 2013  წლის 2 სექტემბრიდან   17 სექტემბრის ჩათვლით;
4. განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული ცენტრის მიერ სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ დასკვნების გაცემის ვადა - 2013  წლის 2 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის  ჩათვლით;
5. სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის შესახებ დაწესებულების უფლებამოსილი ორგანოს ბრძანების გამოცემის ვადა -  1 ოქტომბრამდე;
6. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტების რეესტრში ასახვის ვადა - არაუგვიანეს 2 ოქტომბრისა;
7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტების ცენტრში წარმოდგენის ვადა - არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა;
8. იმ  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ, საიდანაც გადავიდა სტუდენტი,  სტატუსის შეწყვეტის ბრძანების ცენტრში წარმოდგენის ვადა - არაუგვიანეს 7 ოქტომბრამდე.

 

ცნობებისთვის მოგვმართეთ: სასწავლო-სამეცნიერო სამსახური:

ტელ. 591 32 42 42  ,  593 32 42 43