გქგანყოფილების  სამსახურის ფუნქციები და ამოცანებია:

  სასწავლო უნივერსიტეტის მიზნების, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და პრიორიტეტების განხორციელებისას ადამიანური რესურსების მართვის უზრუნველყოფა;ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა და კოორდინირება;