მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 14 სექტემბრამდე (ჩათვლით)

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა  ჩატარდება 16 სექტემბერს

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდებზე საპრეტენზიო განცხადებების წარდგენის ვადა -20 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

 

სასწავლო პროცესი დაიწყება  23 სექტემბერს.

591 32 42 43