მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

სარემონტო და საექსპლუატაციო მუშაობის ორგანიზებულად წარმართვის უზრუნველყოფა; შენობა-ნაგებობების, მოწყობილობების, მანქანა-დანადგარების, ელ.ძალოვანი დანადგარების, განათების, გათბობის, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის და სხვა;კომუნიკაციების გამართულ მუშაობაზე კონტროლი;სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება სამეურნეო, საკანცელარიო, სასწავლო მასალით, ინვენტარითა და  აღჭურვილობით.