სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად ადმინისტრაციული, აკადემიური, დამხმარე და ხელშეკრულების საფუძველზე მოწვეული პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის პროექტის განსაზღვრა ,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციის პროცესის კოორდინაცია;ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა