შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა:

რეგიონის ინტერესებისა და მოთხოვნების  გათვალისწინებით მოამზადოს   ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების, დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციის მქონე, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრი.   ინსპირირება გაუკეთოს ოპტიმიზმისა და მომავლის რწმენის ჩამოყალიბებას, შექმნას ხარისხი და განსხვავებული ეფექტი, გახდეს განათლების სფეროში რეგიონული ცენტრი, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებისთვის განიხილებოდეს, როგორც ყველაზე სასურველი პარტნიორი, იყოს ადგილი, სადაც დასაქმებული ადამიანები შეძლებენ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალიზაციას, გახდეს რეგიონში ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრი, სასწავლო პროცესში ინოვაციების დანერგვისა და მიღებული შემოსავლებით აკდემიური სწავლება გაუთანაბროს ევროპულ სტანდარტებს, იყოს მაღალეფექტური, მოქნილი და სწრაფად განვითარებადი სასწავლებელი.