წიგნი  ეთმობა  ლიტერატურათმცოდნეობისა  და  ქართული  ლიტერატურის მნიშვნელოვანი  საკითხების  ანალიზს.  თანამედორვე  მოსაზრებებისა  და  თეორიული მიდგომების  გამოყენებით  წარმოდგენილია    ინტერდისციპლინური კვლევა და მცდელობა,  რომ  ქართული ლიტერატურის  განვითარების  ეტაპები ერთიანი ევროპული ლიტერატურის  განვითარების  ფაზებს  მივუსადაგოთ, შევადაროთ.

წიგნი  გათვალისწინებულია  ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის  სტუდენტებისთვის, ასევე ლიტერატურათმცოდნეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის .

 

 

რედაქტორი – შოთა რუსთაველის  ქართული ლიტერატურის 

                        ინსტიტუტის კომპარატივისტიკისა და თეორიული

                        კვლევების განყოფილების უფროსი

                        მეცნიერ – თანამშრომელი, პროფესორი

                        ვენერა კავთიაშვილი

 

© შოთა  მესხიას  ზიგდიდის სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტი, 2014

© კომპარტივისტული ლიტერატურის  ქარტული ასოციაცია, 2014

 

გამომცემლობა ,, უნივერსალი“ 2014

თბილისი,0179.ი ჭავჭავაძის გამზირი 19. ტ 2 22 36 09 ,5(99)17 22 30

E-mail; universal @internet.ge

ISBN 978 -9941 – 22 336 - 5