სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და პროფესიულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2010 წლის 11 ოქტომბერი – 2011 წლის 23 იანვარი. სასესიო პერიოდი: 2010 წლის 24 იანვარი – 2011 წლის 20 თებერვალი. დამატებითი გამოცდები  დამთავრდეს 2011 წლის 2 მარტს. არდადეგები გამოცხადდეს 2011 წლის 21 თებერვლიდან 2011 წლის 6 მარტამდე.

გაზაფხულის  სემესტრისთვის – სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2011 წლის 7 მარტი  – 2011 წლის 19 ივნისი. სასესიო პერიოდი: 2011 წლის 20 ივნისი –2011 წლის 17 ივლისი. დამატებითი გამოცდები  დამთავრდეს 2011 წლის 27 ივლისს.