სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ, პროფესიულ უმაღლეს და პროფესიულ (სახელობო) საგანმანათლებლო პროგრამებზე მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის რეკომენდაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მასწავლებლობის კანდიდატებისთვის გაფორმდება, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის მიერ პროგრამების დამტკიცების შემდეგ.