2010 წელს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულმა სტუდენტებმა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2010 წლის 20 სექტემბრიდან  2010 წლის  11 ოქტომბრამდე.

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;
  2. ორი ფოტოსურათი;
  3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ორიგინალი;
  4. სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  5. საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი ორიგინალთან ერთად;
  6. სწავლის საფასურის (ნახევარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
  7. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 03 აგვისტოს №227 დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ყოველდღე კვირის გარდა 9.30სთ.–დან  17.30სთ.–მდე შესაბამისი ფაკულტეტების დეკანატებში.