03.09.2018 დაიწყო რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით. პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

03.09.2018 უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

31.08.2018 მაგისტრანტთა/პირველკურსელთა ადმინისტრაციული (ფინანსური) და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2018 წლის 15 სექტემბრიდან 06 ოქტომბრამდე.

31.08.2018 პირველკურსელთა რეგისტრაცია 15 სექტემბრიდან დაიწყება!

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისთვის :

* სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

31.08.2018 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია

2018-2019 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1.მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2018 წლის 27 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

27.08.2018 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) აცხადებს მობილობას 2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის. რეგისტრაციის ვადა 15 ოქტომბერი.

23.08.2018 სასერტიფიკატო (პროფესიული მომზადება- გადამზადების) კურსების გავლის მსურველთა საყურადღებოდ:

სასწავლო უნივერსიტეტი  აცხადებს მიღებას შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში" ფარგლებში  პროფესიული მომზადება - გადამზადების  2 -  თვიან პროგრამებზე: 

1. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია - მეხილეობა (სენაკის ბაზა)

2. ტურიზმის სფეროს პროფესია  - გიდი 

23.08.2018 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ! იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა!

გაცნობებთ, რომ საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-9 ნაკადს.

22.08.2018 სასერთიფიკატო ( მომზადება - გადამზადების) კურსები...

უნივერსიტეტი გთავაზობთ  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსებს :

1. ტურიზმის სფეროს პროფესია-გიდი

2. ტურიზმის სფეროს პროფესია-მიმტანი

3. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სარესტორნო საქმის მწარმოებელი - (MICROS)

4. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმრო საქმის მწარმოებელი (OPERA)

5. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმროს დიასხლისი

22.08.2018 მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ! მობილობა გრძელდება 27 აგვისტოს 18 საათამდე!

გაცნობებთ, რომ!  ,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 03 ივლისის N593/ი ბრძანებაშიგანხორციელდა ცვლილება, კერძოდ:

Pages