20.11.2018 კონკურსი სტუდენტებისთვის

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს დერეფნის ინტერიერის დიზაინის კონკურსს სტუდენტებისთვის!  დაწვრილებით ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული ;

14.11.2018 რიგგარეშე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ:

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 08 ნოემბრის N1008/ი ბრძანებით განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები შემდეგი კატეგორიისათვის:

13.11.2018 კონკურსი სტუდენტებისთვის
10.11.2018 კონკურსი „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად იხილეთ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ლინკი:

31.10.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი.სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი

18.10.2018 სტუდენტთა საყურადღებოდ! ცხადდება რიგგარეშე მობილობა ...

განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

შპს - ექვთიმეთაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის,

შპს - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის,

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის,

17.09.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 წლის საშემოდგომოდ აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

                                    ზუგდიდის ბაზაზე

ა) სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე:

03.09.2018 დაიწყო რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით. პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

03.09.2018 უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

31.08.2018 მაგისტრანტთა/პირველკურსელთა ადმინისტრაციული (ფინანსური) და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2018 წლის 15 სექტემბრიდან 06 ოქტომბრამდე.

Pages