31.08.2018 პირველკურსელთა რეგისტრაცია 15 სექტემბრიდან დაიწყება!

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისთვის :

* სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

31.08.2018 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია

2018-2019 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1.მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2018 წლის 27 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

27.08.2018 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) აცხადებს მობილობას 2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის. რეგისტრაციის ვადა 15 ოქტომბერი.

23.08.2018 სასერტიფიკატო (პროფესიული მომზადება- გადამზადების) კურსების გავლის მსურველთა საყურადღებოდ:

სასწავლო უნივერსიტეტი  აცხადებს მიღებას შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში" ფარგლებში  პროფესიული მომზადება - გადამზადების  2 -  თვიან პროგრამებზე: 

1. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია - მეხილეობა (სენაკის ბაზა)

2. ტურიზმის სფეროს პროფესია  - გიდი 

23.08.2018 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ! იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა!

გაცნობებთ, რომ საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-9 ნაკადს.

22.08.2018 სასერთიფიკატო ( მომზადება - გადამზადების) კურსები...

უნივერსიტეტი გთავაზობთ  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსებს :

1. ტურიზმის სფეროს პროფესია-გიდი

2. ტურიზმის სფეროს პროფესია-მიმტანი

3. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სარესტორნო საქმის მწარმოებელი - (MICROS)

4. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმრო საქმის მწარმოებელი (OPERA)

5. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმროს დიასხლისი

22.08.2018 მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ! მობილობა გრძელდება 27 აგვისტოს 18 საათამდე!

გაცნობებთ, რომ!  ,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 03 ივლისის N593/ი ბრძანებაშიგანხორციელდა ცვლილება, კერძოდ:

22.08.2018 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება გაზაფხულზე, სტუდენტური დღეების ფარგლებში.სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება შესაძლოა ორჯერ და მეტჯერაც საჭიროების შემთხვევაში.

კონფერენცია იხსნება პლენარული სხდომით და მუშაობას აგრძელებს სექციების სახით.

06.08.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი.

30.07.2018 განისაზღვრა „2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები
  1. 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 16 აგვისტოს  18.00საათამდე.

Pages